Premium 구글번역 샘플

홈home > Premium 구글번역 샘플

원문 병서문
제목 말레이시아-한 번역샘플-01
내용

SIDANG KEMUNCAK KHAS ASEAN MENGENAI COVID-19 Sidang Kemuncak Khas ASEAN Mengenai COVID-19 telah diadakan hari ini menerusi persidangan video, yang dipengerusikan oleh TYT Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Vietnam, dan disertai oleh ketua-ketua kerajaan 10 anggota pertubuhan serantau itu. Malaysia mencadangkan ASEAN merangka Pelan Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19, bagi memberi tumpuan bukan sahaja kepada aspek kewangan, bahkan jaringan keselamatan sosial, jaminan makanan dan pendidikan kepada penduduk serantau. Pelan Pemulihan Ekonomi ASEAN perlu mengandungi langkah-langkah untuk menjamin rangkaian bekalan kepada 600 juta penduduk rantau ini. Ini termasuk memastikan kelancaran aliran bekalan untuk perubatan, makanan dan barang keperluan; di samping prasarana kritikal untuk laluan perdagangan melalui udara, darat dan laut. Malaysia menekankan bahawa ada hikmah di sebalik setiap krisis.


Semua negara menghadapi masalah yang sama dan semua Negara Anggota ASEAN perlu bekerjasama bagi memastikan tidak ada siapa yang tercicir. ASEAN juga perlu mengelak daripada mengenakan sebarang sekatan tidak perlu yang boleh menghalang kelancaran bekalan perubatan, makanan dan barang keperluan. Malaysia menyeru Negara Anggota ASEAN agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi landskap baharu di rantau ini. ASEAN tidak boleh dibiarkan kembali ke zon selesa, sebaliknya membangunkan rantau Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan dan kuasa baharu, bukan hanya untuk 600 juta penduduknya bahkan untuk seluruh dunia. Malaysia juga menyokong pengwujudan COVID-19 ASEAN Response Fund (Dana Khas COVID-19 ASEAN) untuk meningkatkan skala stok kecemasan sedia ada bagi menghadapi kemungkinan wabak pada masa depan.


ASEAN perlu terus membangunkan rezab bekalan perubatan serantau, selain menggunakan rezab gudang simpanan sedia ada yang relevan bagi membantu keperluan negara anggota ketika kecemasan kesihatan. Pelbagai mekanisme dan struktur ASEAN, yang diterajui oleh Malaysia, seperti Pusat Rangkaian Operasi Kecemasan ASEAN bagi Kecemasan Kesihatan Awam (ASEAN EOC Network) dan Pusat Penilaian Risiko dan Komunikasi ASEAN (ARARC) telah terbukti dapat berfungsi dengan berkesan dalam mencari penyelesaian krisis. Malaysia sentiasa bersedia untuk memerangi pandemik ini bersama-sama anggota ASEAN yang lain.

SIDANG KEMUNCAK KHAS ASEAN MENGENAI COVID-19

COVID-19에 대한 아세안 특별 쇼핑


Sidang Kemuncak Khas ASEAN Mengenai COVID-19 telah diadakan hari ini menerusi persidangan video, yang dipengerusikan oleh TYT Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Vietnam, dan disertai oleh ketua-ketua kerajaan 10 anggota pertubuhan serantau itu.

COVID-19에 대한 아세안 특별 정상 회의는 오늘 베트남 총리 Nguyen Xuan Phuc 총리가 의장을 맡고 10개 지역기구 정부 대표와 함께 화상 회의를 통해 열렸다.


Malaysia mencadangkan ASEAN merangka Pelan Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19, bagi memberi tumpuan bukan sahaja kepada aspek kewangan, bahkan jaringan keselamatan sosial, jaminan makanan dan pendidikan kepada penduduk serantau.

말레이시아는 경제 측면뿐만 아니라 지역 사회의 사회 보장 네트워크, 식량 안보 및 교육에 중점을 둔 COVID-19경제 후 회복 계획 초안 작성을 위해 아세안을 제안합니다.


Pelan Pemulihan Ekonomi ASEAN perlu mengandungi langkah-langkah untuk menjamin rangkaian bekalan kepada 600 juta penduduk rantau ini.

아세안 경제 회복 계획에는이 지역의 6억 명의 사람들에게 공급 네트워크를 확보하기 위한 조치가 포함되어야 합니다.


Ini termasuk memastikan kelancaran aliran bekalan untuk perubatan, makanan dan barang keperluan; di samping prasarana kritikal untuk laluan perdagangan melalui udara, darat dan laut.

여기에는 의료, 식품 및 필수품에 대한 원활한 공급 흐름 보장; 항공, 육상 및 해상을 통한 무역 루트의 중요한 인프라 외에도.


Malaysia menekankan bahawa ada hikmah di sebalik setiap krisis.

말레이시아는 모든 위기의 배후에는 지혜가 있습니다고 강조합니다.


 Semua negara menghadapi masalah yang sama dan semua Negara Anggota ASEAN perlu bekerjasama bagi memastikan tidak ada siapa yang tercicir.

모든 국가는 같은 문제에 직면하고 있으며, 모든 아세안 회원국은 아무도 배제되지 않도록 협력해야 합니다.


ASEAN juga perlu mengelak daripada mengenakan sebarang sekatan tidak perlu yang boleh menghalang kelancaran bekalan perubatan, makanan dan barang keperluan.

아세안은 또한 의료 용품, 음식 및 필수품의 원활한 배송을 방해 할 수 있는 불필요한 제한을 부과하지 않아야 합니다.


Malaysia menyeru Negara Anggota ASEAN agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi landskap baharu di rantau ini.

말레이시아는 아세안 회원국들에게이 지역의 새로운 지형에 대비할 준비를 강화할 것을 촉구합니다.


ASEAN tidak boleh dibiarkan kembali ke zon selesa, sebaliknya membangunkan rantau Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan dan kuasa baharu, bukan hanya untuk 600 juta penduduknya bahkan untuk seluruh dunia.

아세안은 안락한 지역으로 돌아올 수 없어야하며, 대신 6억 명의 사람들을위한 것이 아니라 세계의 다른 지역을위한 새로운 성장과 권력의 중심지로 동남아시아 지역을 발전시킵니다.


Malaysia juga menyokong pengwujudan COVID-19 ASEAN Response Fund (Dana Khas COVID-19 ASEAN) untuk meningkatkan skala stok kecemasan sedia ada bagi menghadapi kemungkinan wabak pada masa depan. 말레이시아는 또한 미래의 비상 발생 가능성에 대비하여 기존 비상 재고의 규모를 향상시키기 위해 아세안 대응 기금 COVID-19(아세안 COVID-19특별 기금)의 설립을 지원했습니다.


ASEAN perlu terus membangunkan rezab bekalan perubatan serantau, selain menggunakan rezab gudang simpanan sedia ada yang relevan bagi membantu keperluan negara anggota ketika kecemasan kesihatan.

아세안은 비상시 회원국의 요구를 지원하기 위해 지역의 의료 용품 매장량을 계속 개발하고 관련 기존 창고 매장량을 활용해야 합니다.


Pelbagai mekanisme dan struktur ASEAN, yang diterajui oleh Malaysia, seperti Pusat Rangkaian Operasi Kecemasan ASEAN bagi Kecemasan Kesihatan Awam (ASEAN EOC Network) dan Pusat Penilaian Risiko dan Komunikasi ASEAN (ARARC) telah terbukti dapat berfungsi dengan berkesan dalam mencari penyelesaian krisis.

말레이시아가 주도하는 다양한 ASEAN 메커니즘과 구조(ASEAN EOC 네트워크(ASEAN Emergency Operations Network), ASEAN EOC 네트워크(ARAC) 등)는 위기 해결책을 찾는 데 효과적으로 작동하는 것으로 입증되었습니다.


Malaysia sentiasa bersedia untuk memerangi pandemik ini bersama-sama anggota ASEAN yang lain.

말레이시아는 항상 다른 아세안 회원들과이 전염병과 싸울 준비가되어 있습니다.